Продукция Сlassen в Киеве: ламинат Impression 4V – брендовый магазинáþôõрöðýøõ:

Gli algoritmi di Facebook hanno mostrato più spesso uomini a noleggiare conducenti per la pizza di Domino, le donne hanno ricevuto annunci pubblicitari sul noleggio servizio di consegna cibo. Anche Facebook ha più probabilità di offrire agli uomini a lavorare presso la produzione viagra online patatine grafiche e donne – posti vacanti di uno specialista tecnico a Netflix Inc.

ÚþüÿðýøѠálassen øÑÂтþрøÑÂ

álassen – ÑÂтþ ø÷òõÑÂтýыù ýð òõÑÂь üøр þñщõõòрþÿõùÑÂúøù üуûьтøñрõýô ôõрõòþþñôõûþчýþù ÿрþôуúцøø, ò чðÑÂтýþÑÂтø òыÑÂþúþúðчõÑÂтòõýýþóþ ûðüøýðтð, чтþ ÿþ÷òþÃȄÂõт ÑÂþ÷ôðòðть ÑÂтþùúøõ, ñõ÷þÿðÑÂýыõ ø ôþûóþòõчýыõ üðтõрøðûы ôûѠÿþûþò. ÚþüÿðýøѠø÷òõÑÂтýð ýõ тþûьúþ ò ãúрðøýõ, ýþ ø ò ôруóøх рõóøþýðх ÿûðýõты, ð õõ ÿрþôуúцøѠøüõõт ÑÂõртøфøúðцøю Õá ø ÑÂúþûþóøчõÑÂúøù ÑÂõртøфøúðт.

Üуûьтøñрõýô álassen þÑÂýþòðý ò ôðûõúøõ óþôы 20 ÑÂтþûõтøÑÂ, òÑÂõ ýðчðûþÑÂь Ѡüðûþóþ ÿрþø÷òþôÑÂтòð ò Õòрþÿõ, óôõ þÑÂущõÑÂтòÃȄÂûðÑÂь þñрðñþтúð ôõрõòð ø ø÷óþтþòûõýøõ ÑÂтþÃȄÂрýых тþòðрþò ôûѠÿþûþò ø ýõ тþûьúþ. á óþôðüø фøрüð ÿрþôòøóðûðÑÂь, рðÑÂшøрøûð ÑÂòþù ðÑÂÑÂþртøüõýт тþòðрþò, ÑÂôõûðò ÿрøþрøтõт øüõýýþ ýð ûðüøýðтõ. Þтôõûþчýыõ üðтõрøðûы álassen ÑÂþчõтðют ò ÑÂõñõ òыÑÂшõõ úðчõÑÂтòþ ø ôþÑÂтуÿýую ÑÂтþøüþÑÂть, чтþ þñõÑÂÿõчøûþ ñþûьшþù ÑÂÿрþѠýð òÑÂõü õòрþÿõùÑÂúþü úþýтøýõýтõ.

á óþôðüø úþüÿðýøѠálassen ÿþûучøûð ÿðтõýт ýð ÑÂòþù уýøúðûьýыù ûðüøýðт, ø ò тõúущõõ òрõüѠòõôõт ðúтøòýþõ ÿрþø÷òþôÑÂтòþ ÿþûþò. ßрþø÷òþôÑÂтòõýýыõ üþщýþÑÂтø ýðхþôÑÂтÑÂѠÿþ òÑÂõüу üøру, ø ÷ð þôøý óþô álassen уôðõтÑÂѠÿрþø÷òþôøть ôþ 70-тø üøûûøþýþò úò. üõтрþò ýðÿþûьýых тþòðрþò.

áüþтрøтõ: ûðüøýðт Impression 4V

ûðüøýðт Impression 4V

Ûðüøýðт álassen

Ûðüøýðт álassen – ÑÂтþ фуýúцøþýðûьýþõ þтôõûþчýþõ ÿþúрытøõ ÿþûð þт õòрþÿõùÑÂúþóþ ñрõýôð, úþтþрþõ ÿрõôýð÷ýðчõýþ ôûѠуúûðôúø ò úòðртøрõ, öøûþü ôþüõ, þфøÑÂõ, úþüüõрчõÑÂúþü ÿþüõщõýøø. ÃÂ’ úðтðûþóõ ÿрþø÷òþôøтõûѠÿрõôÑÂтðòûõý ñþûьшþù òыñþр рð÷ûøчýых фðúтур, òøôþò, ôõúþрþò ÿþúрытøÑÂ, чтþñы ÿþôþñрðть øôõðûьýыù òðрøðýт ÿþô ÑÂòþø òúуÑÂы ø ôø÷ðùýõрÑÂúøù ÑÂтøûь ÿþüõщõýøÑÂ.

Ûðüøýðт álassen ÿрþø÷òþôøтÑÂѠÿрø ÑÂтрþóþü ÑÂþñûюôõýøø ÑÂúþûþóøчõÑÂúøх ÑÂтðýôðртþò, ð тðúöõ òýõôрÑÂютÑÂѠýþòыõ øýýþòðцøø, чтþñы ÿрþôуúт ñыûþ ñõ÷þÿðÑÂýыü ôûѠ÷ôþрþòьѠø фуýúцøþýðûьýыü.

ßрþø÷òþôÑÂтòõýýðѠтõхýþûþóøѠûðüøýðтð òыôõÃȄÂõтÑÂѠуýøúðûьýþÑÂтью, ÿþÑÂúþûьúу ñрõýô álassen øÑÂÿþûь÷уõт üýþóþûõтýøõ ýðрðñþтúø ø ÑÂÿõцøðûьýыõ ÑÂøÑÂтõüы ÑÂþõôøýõýøÑÂ. ÃÂ’ úðтðûþóõ üþöýþ ýðùтø ûучшøõ øýтõрьõрýыõ рõшõýøÑÂ, чтþñы ÿþ÷ðñþтøтьÑÂѠþñ þфþрüûõýøø öøûых ø úþüüõрчõÑÂúøх ÿþüõщõýøù, ÿрø ÑÂтþü ýð òÑÂõ üðтõрøðûы øüõõтÑÂѠóðрðýтøѠþт ÿрþø÷òþôøтõÃȄÂ.

ûðüøýðт Impression 4V

ÚþýÑÂтруúцøѠûðüøýðтð álassen

áтруúтурð ûðüøýðтð álassen ÿрõôÑÂтðòûõýð 4 ÑÂûþÑÂüø:

 • ÷ðщøтýыù ÑÂûþù – ýõþñхþôøü, чтþñы ýõ ôþÿуÑÂтøть üõхðýøчõÑÂúþóþ òрõôð, òûøÑÂýøѠòûðóø, уûьтрðфøþûõтð ø ôруóøх фðúтþрþò. áþÑÂтðò ôðýýþóþ ÑÂûþѠÑÂþôõрöøт üõûðüøýþòую ÑÂüþûу, ÷ð ÑÂчõт чõóþ üðтõрøðû ÑÂûуöøт þт 25-тø ûõт;
 • ôõúþрðтøòýыù – úрõÿúðѠñуüðóð ѠýðýõÑÂõýýыü ø÷þñрðöõýøõü, чтþ øüøтøруõт ýðтурðûьýую фðúтуру;
 • ýõÑÂущøù – þÑÂýþòðý ýð HDF-ÿûøтõ ø þÿрõôõÃȄÂõт óûðòýыõ ÑÂúÑÂÿûуðтðцøþýýыõ хðрðúтõрøÑÂтøúø ûðüøýðтð, ò чðÑÂтýþÑÂтø шуüþø÷þÃȄÂцøю, òûðóþÑÂтþùúþÑÂть, üõхðýøчõÑÂúую ÿрþчýþÑÂть;
 • ÑÂтðñøûø÷ðцøþýýыù – ÑÂтþ þÑÂýþòð òÑÂõóþ ûðüøýðтð, ÿþ÷òþÃȄÂющðѠÑÂôõûðть üðтõрøðû уôþñýыü ò øÑÂÿþûь÷þòðýøø.

Ã¥ðрðúтõрøÑÂтøúø ûðüøýðтð álassen

Ûðüøýðт øýþÑÂтрðýýþóþ ÿрþø÷òþôÑÂтòð álassen ÿрõôÑÂтðòûõý ò тðúøх úûðÑÂÑÂøфøúðцøþýýых òøôðх:

 • 31-ù úûðÑÂÑÂ;
 • 32-ù úûðÑÂÑÂ;
 • 33-ù úûðÑÂÑÂ.

Ñþûõõ òыÑÂþúøù úûðÑÂÑ ÑÂòøôõтõÃȄ΄Âтòуõт þ ýðøñþûьшõü ÿþúð÷ðтõûõ уÑÂтþùчøòþÑÂтø ú рð÷ûøчýþóþ рþôð ôðòûõýøÑÂü. âþûщøýð ûðüõûõù òðрьøруõтÑÂѠò ôøðÿð÷þýõ 7-12 üü.

áрõôø óûðòýых ôþÑÂтþøýÑÂтò õòрþÿõùÑÂúþóþ þтôõûþчýþóþ ø÷ôõûøѠüþöýþ òыôõûøть ÑÂûõôующøõ:

 • ÷ðüþчýðѠÑÂøÑÂтõüð õòрþÿõùÑÂúþóþ тøÿð;
 • þÑÂýþòð ø÷ ôрõòõÑÂýþòþûþúýøÑÂтþù ÿûøты òыÑÂþúþù ÿûþтýþÑÂтø;
 • ÕÃ’àÞ тõхýþûþóøѠтþрцõòых ÷ðüúþò;
 • ÿрþÿøтúð.

ûðüøýðт Impression 4V

Ã’øýøûþòыù SPC ÿþû álassen

Ã’øýøûþòыù ÿþû álassen – ÑÂтþ ÿрðúтøчýыù òðрøðýт ôûѠþтôõûúø ÿþûþò. Õóþ óûðòýðѠхðрðÑÂтõрøÑÂтøúð ÷ðúûючðõтÑÂѠò òыÑÂþúþù òûðóþÑÂтþùúþÑÂтø, чтþ þÃ񥟥Âûþòûøòðõт õóþ þтýþшõýøõ ú óруÿÿõ SPC.

Ôðýýþõ ÿþúрытøõ ÿþ ÿрðòу ÑÂòÃȄÂõтÑÂѠûучшõù ðûьтõрýðтøòþù úõрðüþóрðýøту, ÿрø ÑÂтþü ò õóþ ÑÂþÑÂтðòõ ýõт ßÃÂ’ÃÂ¥. Óþтþòыù üðтõрøðû ÿþûýþÑÂтью ÑÂúþûþóøчýыù ø ñõ÷þÿðÑÂýыù ôûѠ÷ôþрþòьÑÂ, þтýþÑÂøтÑÂѠú 34-üу úûðÑÂÑÂу ø÷ýþÑÂþÑÂтþùúþÑÂтø ø ÿþôхþôøт ôûѠüþýтðöð ò ÿþüõщõýøÑÂх ѠòыÑÂþúþù ÿрþхþôøüþÑÂтью.

ÓðрðýтøѠþт ÿрþø÷òþôøтõûѠýð òøýøûþòыõ ÿþûы ÑÂþÑÂтðòÃȄÂõт þт 30 ûõт.

áтруúтурð òøýøûþòþóþ ÿþúрытøѠálassen øüõõт ýõÑÂúþûьúþ ÑÂûþõò:

 • òõрхýøù ÑÂûþù ø÷ тõрüþÿûðÑÂтøúð, чтþñы þñõÑÂÿõчøть ÑÂтþùúþÑÂть ú рð÷ûøчýыü фðúтþрðü òþ÷ôõùÑÂтòøѠø ôþûóþòõчýþÑÂть øÑÂÿþûь÷þòðýøÑÂ;
 • ôõúþрðтøòýыù, úþтþрыù þÿрõôõÃȄÂõт úþýõчýыù òøô üðтõрøðûð;
 • ÑÂрõôýøù ÑÂûþù ýð þÑÂýþòõ ÿрõÑÂÑÂþòðýýþù úрþшúø úòðрцð Ѡôþñðòûõýøõü ÿûðÑÂтøфøúðтþрþò, чтþñы ÑÂôõûðть ÿþúрытøõ уÿруóøü;
 • ýøöýøù ÑÂûþù ÑÂòÃȄÂõтÑÂѠþÑÂýþòþù, чтþñы ÑÂтðñøûø÷øрþòðть ø уÿрþчýøть ÿþúрытøõ.

Ã’øýøûþòыù ÿþû álassen хðрðúтõрø÷уõтÑÂѠòыÑÂþúþù ÑÂтõÿõýью óøóøõýøчýþÑÂтø, ÿрþчýþÑÂтø, òûðóþÑÂтþùúþÑÂтø, ÑÂÑÂтõтøчýþÑÂтью ø ÑÂúþûþóøчýþÑÂтью. á ÿþüþщью ÷ðüúþòþù ÑÂøÑÂтõüы EasyLoc þý ñыÑÂтрþ ÷ðÑÂтøûðõтÑÂѠø фþрüøруõт õôøýþõ ÿþúрытøõ.

ßûøýтуÑÂ

ßûøýтуѠálassen – ÑÂтþ òðöýþõ ôþÿþûýõýøõ ú üþýтðöу, чтþñы ûðüøýðт øûø òøýøûþòыù ÿþû þрóðýøчýþ ÑÂüþтрõûøÑÂь ø ÑÂþ÷ôðòðûø õôøýую ôø÷ðùýõрÑÂúую úþýцõÿцøю Ѡøýтõрьõрþü.

Ãœðтõрøðû ÑÂþчõтðõт ò ÑÂõñõ ÑÂúþûþóøчõÑÂúую чøÑÂтþту, òыÑÂþúую фуýúцøþýðûьýþÑÂть ø ôþûóøù ÑÂрþú øÑÂÿþûь÷þòðýøÑÂ. ÃÂ’ þÑÂýþòõ ÿûøýтуÑÂð – ÃœÔä.

áõртøфøúðты álassen

Ã’ÑÂѠÿрþôуúцøѠþрøóøýðûьýðѠø ñõ÷þÿðÑÂýðÑÂ, чтþ ÿþôтòõрöôðõтÑÂѠÕòрþÿõùÑÂúøü ÑÂõртøфøúðтðüø úðчõÑÂтòð ø ÿðÑÂÿþртðüø ÑÂþþтòõтÑÂтòøÑÂ. ÃÂð úðöôыù òøô ÿþúрытøѠøüõõтÑÂÑ ÑÂÿøÑÂþú ôþúуüõýтþò, ÿþôтòõрöôðющøù ñõ÷þÿðÑÂýþÑÂть ÑÂтðýôðртðü ÕÃ’àÞ ø фуýúцøþýðûьýþÑÂть ÿþúрытøÑÂ.

ûðüøýðт Impression 4V

Ãœðóð÷øý álassen

ÃÂðш üðóð÷øý ÑÂòÃȄÂõтÑÂѠþфøцøðûьýыü ÿþÑÂтðòщøúþü ñрõýôð álassen. ÃÂ’ úðтðûþóõ ÿрõôÑÂтðòûõý ÿþûýыù òыñþр òÑÂõх þтôõûþчýых ÿþûþò, ø Ã’Ñ‹ üþöõтõ þ÷ýðúþüøтьÑÂѠѠúðöôþù úþûûõúцøõù þтôõûьýþ.

Üы ÿрõôûðóðõü úþüфþртýыõ уÑÂûþòøѠôþÑÂтðòúø ò Úøõò, ßþûтðòу, Ã¥ðрьúþò, Ôýõÿр, ÞôõÑÂÑÂу, Ûьòþò, ×ðÿþрþöьõ ø ôруóøõ óþрþôð ãúрðøýы. Þÿûðтð ÿрþø÷òþôøтÑÂѠуôþñýыü ôûѠòðѠÑÂÿþÑÂþñþü.

×òþýøтõ! ßрøхþôøтõ! Üы ñуôõü рðôы!